dota2-vanocni-turnaj

DOTA2 | Vánoční turnaj

dota-2

Hraje se

Dota 2

Platforma

Windows icon

Registruj se do turnaje

Máš rád pořádné výzvy? Zapoj se do turnaje a srovnej své síly s ostatními hráči a ukaž, kdo je tady nejlepší!

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • technické řešení ligy poskytuje společnost Boosters s.r.o., zejm. prostřednictvím herního portálu Grunex.com (dále také „administrátor“). Pořadatel může pověřit administrátora dalšími činnostmi při pořádání ligy, v případech, kdy tato pravidla stanoví oprávnění administrátora platí, byl k jeho výkonu pořadatelem pověřen.
 • Týmy musí pro účast v lize splňovat následující podmínky:
  • všichni hráči týmu musí administrátorovi poskytnout údaje o svých Steam ID, které používají nebo používali v posledních 6 měsících a označit pod kterým Steam ID se budou účastnit ligy. Seznam svých Steam ID musí aktualizovat bez zbytečného odkladu v případě, kdy si zřídí na platformě Steam nové ID. Toto Steam ID nelze bez souhlasu administrátora měnit.

FORMÁT

 • Skupiny + single elimination pavouk
 • Skupiny se odehrají systémem každý s každým BO1
 • Ze skupiny postoupí počet týmů podle počtu přihlášených (bude upřesněno adminem na discordu)
 • Play-off se odehraje BO3 .

PRIZE MONEY

 • Rozdělení je následující: 
  1. místo 3 000 Kč
  2. místo 1 500 Kč
  3. místo 900 Kč
  4. místo 600 Kč

NÁZEV A LOGO TÝMU

 • Název týmu nesmí obsahovat žádné speciální znaky. Výjimkou je znak „.“, který v názvu týmu slouží pro rozlišení případného partnera týmu.
 • Název týmu podléhá plně schválení pořadatele.
 • Pokud tým nedodá název, vyhrazuje si pořadatel právo stanovit název týmu dle vlastního uvážení.
 • Všechny názvy týmů musí být unikátní a nesmí být podobné jiným, v současnosti aktivním týmům, a to jak v České a Slovenské republice, tak celosvětově. Při posouzení podobnosti je rozhodující stanovisko pořadatele.
 • Název ani logo týmu nesmí obsahovat neetický motiv. Při posouzení, zda jde o neetický motiv, je rozhodující stanovisko pořadatele.
 • Logo nesmí obsahovat motivy propagující návykové látky, tabákové výrobky, alkohol, zbraně a munici a pornografický obsah.
 • Logo nebo jeho část nesmí obsahovat ochrannou známku nebo jiný chráněný materiál bez souhlasu vlastníka.
 • Logo podléhá plně schválení pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv během ligy zakázat používání daného loga nebo požadovat dodání nového loga po týmu.
 • Pokud tým nedodá logo, pořadatel si vyhrazuje právo stanovit týmu logo dle vlastního uvážení.

Tým a jednotliví hráči nesmí používat vulgární, urážlivý či jinak nevhodný název, logo či přezdívky (nick). 

STREAM

 • Streamování zápasů turnaje je povoleno jak pro streamery, tak pro hráče týmů bez omezení, kromě Grand Finále.
 • Grand Finále je vymezeno pouze pro oficiální stream turnaje: https://www.twitch.tv/c1rceezy
 • Z lobby můžou streamovat pouze hráči daného zápasu, ale nesou sami odpovědnost za delay a případný stream sniping.
 • Streameři, kteří mají zájem komentovat hry turnaje, musí využít funkci sledování hry skrze Dota klient.
 • Na pokyn admina musí kterýkoliv z hráčů přestat streamovat.

HERNÍ PRAVIDLA

Komunikace

 • Komunikaci s hráči v průběhu ligy zajišťuje pro pořadatele administrátor, pokud pořadatel nestanoví jinak.
 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na komunikačním kanále DISCORD, v záložce „chat“, pokud tato pravidla pro konkrétní případ nestanoví jiný způsob komunikace. Odpovědná osoba v týmu je povinna být na tomto kanále přítomna a komunikovat s administrátorem v případě potřeby, a to po celou dobu průběhu ligy.

Účast na zápasech   

 • Každý hráč musí mít registrovaný účet na platformě SazkaeLEAGUE.cz.
 • Tým se musí skládat z 5 cz/sk hráčů.
 • Každý tým musí nastoupit k zápasu s počtem 5 hráčů. Všechny zápasy se odehrávají formátem 5v5.
 • Tým musí dohrát zápas v počtu minimálně 4 hráčů.
 • Každý hráč je povinný mít uvedené své STEAM ID ve svém profilu na webu sazkaeleague.cz.
 • Hráč smí nastoupit k zápasu pouze se stejným STEAM ID, jaké je uvedeno na soupisce týmu a v profilu hráče na webové stránce ligy.
 • K zápasu smí nastoupit pouze hráč, který je veden na soupisce týmu na webové stránce ligy.
 • Hráč se nesmí vydávat za jiného hráče (používat účet jiného hráče).
 • Všechny zápasy se odehrávají na serverech určených pořadatelem.

Nepovolené programy

 • Je zakázáno používání jakýchkoliv externích aplikací, které nejsou originální součástí hry Dota 2.

Využívání chyb hry

 • Je obecně zakázáno využívat chyby a nedostatky hry, tj. nestandardní prvek/chování hry, které nebylo ze strany vydavatele hry zamýšleno či cíleně zahrnuto do hry. Nejčastější chyby a nedostatky hry jsou vyjmenovány v tomto odstavci níže. Neuvedení ostatních chyb či nedostatků hry v tomto seznamu neznamená automaticky jejich povolení. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím DISCORD, které je rozhodné. Pokud není uvedena daná chyba hry níže, není nutně povolena. O potrestání hráče za využívání chyby, která není uvedena v pravidlech, rozhodne administrátor.

Průběh

 • Všechny zápasy se odehrávají v „Captains mode“.
 • Všechna lobby musí mít nastavenou prodlevu (delay) 5 minut.
 • Tým má právo využít v zápase jednu pauzu a to maximálně 10 minut. Při vyvolání pauzy musí hráč všem hráčům sdělit důvod pauzy.
 • Hra končí v momentě, kdy vybouchne jeden z trůnů a objeví se závěrečná tabulka. Pokud hráč využije mechaniky „gg“ a do 10 sekund ji odvolá, hra pokračuje dále.
 • Pokud je zápas v jeho průběhu přerušen pořadatelem a v zápasu nelze v daný den pokračovat (zejm. technické důvody či vyšší moc), bude rozehraný zápas odehrán v případný náhradní termín určený pořadatelem od začátku.

Protest

 • Pokud tým nesouhlasí s výsledkem zápasu, má právo vznést protest k administrátorovi. Ke vznesení protestu využije webový systém a spojí se s administrátorem na komunikačním kanále TeamSpeak
 • Protest lze vznést pouze po dobu 30 min. od odehrání zápasu a tým nesmí v lize během této doby odehrát nebo hrát jiný/následující zápas.
 • Námitky proti osobám hráčů základní sestavy lze uplatnit jen před začátkem příslušného zápasu. Případné akceptování námitky nemá vliv na dosavadní výsledky týmu v lize.

Rovnost bodů ve skupině

 • Rozhoduje vzájemný zápas
 • V situaci kdy vzájemné zápasy nemohou rozhodnout se opakují utkání. Pokud i poté nepůjde rozhodnout vzájemným zápasem bude rozhodovat nejrychlejší výhra.

NEDOVOLENÉ DOHODY

 • Je přísně zakázána kooperace mezi týmy či mezi hráči různých týmů za účelem ovlivnění výsledků ligy či postavení týmů v tabulce základní části.
 • Je přísně zakázána domluva ohledně rozdělení finanční odměny nebo jakákoliv domluvená finanční kompenzace mezi týmy v souvislosti s jejich účastí v lize. Výjimkou je uskutečnění přestupu hráče, kde se týmy domluví na finančním vyrovnání.

ETICKÝ KODEX

 • Každý hráč a tým jsou povinni dbát na dobré jméno ligy a na dodržování těchto pravidel, právních předpisů, obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.
 • Každý hráč a tým jsou povinni vyhnout se jakýmkoliv nevhodným a/nebo dehonestujícím aktivitám, které by mohly poškodit dobré jméno ligy nebo jejích partnerů.
 • Hráči i týmy jsou povinni vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno ligy nebo ji prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.
 • Hráči i týmy jsou povinni přistupovat k lize a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná prohra jsou přísně zakázané.
 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat ligu a/nebo zápasy nebo porušovat tato pravidla.
 • Hráči a trenér se nesmí účastnit žádného zápasu pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.
 • Hráči a týmy jsou na základě smlouvy o smlouvě o účasti v lize mezi týmem a pořadatelem povinni účastnit se marketingových aktivit dle pokynů pořadatele.
 • Odpovědnost za chování hráče nese nejen samotný hráč, ale i tým, jehož je hráč členem.

POSTIHY

 • Pokud se tým nebo hráč provinil proti pravidlům ligy, rozhodne pořadatel o postihu.
 • Příklady možných postihů:
  • Ústní varování
  • Ztráta určitého počtu kol v rámci jedné nebo více map
  • Ztráta určitého počtu map v rámci zápasu
  • Kontumace zápasu
  • Pokuta, pokud je sjednána ve smlouvě o smlouvě o účasti v lize
  • Dočasné vyloučení z ligy
  • Diskvalifikace z ligy
 • Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele.
 • Postih může být v rámci určitého počtu splitů, určitého počtu sezon nebo jinak časově určen. Postih je zpravidla udělen celému týmu.
 • Pořadatel může udělit postih týmu nebo hráči na základě udělení postihu hráči nebo týmu v jiné kompetitivní soutěži hrané ve hře Dota 2.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z ligy hráče a/nebo tým v případě
  • porušení těchto pravidel
  • porušení právních předpisů v souvislosti s účastí v lize
  • porušení smlouvy o účasti v lize
  • porušení dobrých mravů nebo etických zásad v souvislosti s účastí v lize
  • jiného poškození průběhu zápasu nebo ligy

   jakož i v případě důvodného podezření z takového porušení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Týmy a hráči jsou povinni řídit se vedle těchto pravidel rovněž pokyny pořadatele a administrátora. V případě jejich rozporu jsou rozhodující pokyny pořadatele.
 • Pořadatel může změnit osobu administrátora.
 • Z ligy jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Boosters s.r.o. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje hráčů ligy v souladu s Informací o zpracování osobních údajů.